อยากเป็นช่างเทคนิคประกอบรถยนต์ ควรเริ่มต้นเรียนอะไร

อยากเป็นช่างเทคนิคประกอบรถยนต์ ควรเริ่มต้นเรียนอะไร

 อยากเป็นช่างเทคนิคประกอบรถยนต์ ควรเริ่มต้นเรียนอะไร

การเป็นช่างเทคนิคประกอบรถยนต์ หรือช่างยนต์ ถือเป็นหนึ่งอาชีพในฝันของเด็กหนุ่มหลายๆคน  ในปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลพวงจากการแห่ไปเรียนสายสามัญกันมากเกินไปนั้น ทำให้เกิดสภาวะล้นตลาดของผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น ปริญญาตรี  กลับกันสายอาชีพนั้นกลับกลายเป็นเส้นทางที่สดใส หลายสาขาวิชาที่จบออกมานั้นมีงานที่ทำแล้วสามารถที่จะรองรับได้มากกว่า หนึ่งในสายอาชีพที่เด็กหนุ่มหลายคนนั้นชื่นชอบมากนั้นก็คือช่างยนต์

    สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเป็นช่างเทคนิคประกอบรถยนต์นั้น มีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

โดยสายสามัญนั้นผู้เรียนจะเลือกต่อระดับ มหาวิทยาลัย ในสาขาวิศวกรรมยานยนต์  ซึ่งจะมีความเจาะลึกในเรื่องของการผลิตยานยนต์ในทุกขั้นตอน เพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทั้งหมด โดยจะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมยานยนต์ และกลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์  การนำเชื้อเพลิงและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ส่วนในด้านของสายอาชีพนั้นก็มีสาขาที่เกี่ยวข้องมากมาย รูปแบบการเรียนและการสอนก็มุ่งเน้นในเชิงเดียวกันแต่จะแตกต่างกันออกไปบ้าง ตามรูปแบบที่วิทยาลัยนั้นๆได้ตั้งไว้ ทั้งสาขายานยนต์ และ สาขายานยนต์สมัยใหม่ โดยที่การเรียนการสอนนั้นจะเน้นไปในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ต่างๆ โดยในสายอาชีพนั้นจะเน้นการเรียกการสอนในรูปแบบที่เน้นการฝึกทักษะ การปฏิบัติงานจริง ประสบกสรณ์ และการทดลองสิ่งใหม่ๆ เช่น ความรู้พื้นฐานเครื่องยนต์ การใช้อุปกรณ์งานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นต่องานช้าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำหรับสาขายานต์ยนต์สมัยใหม่นั้น จะได้วิศวกรรมยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานของวิศวกรรมเครื่อง กลโดยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการใช้งานจริง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้

 สำหรับสาขานี้หากจบออกมาแล้วนั้น จะได้ทำงานที่เกี่ยวกับ

– การพัฒนาและปรับปรุง ประกอบ โครงสร้างของเครื่องยนต์หรือระบบยานพาหนะอื่นๆ

– การพัฒนาข้อกำหนดด้านวิศวกรรมหรือการประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบยานยนต์

– ดำเนินการทดสอบการออกแบบยานยนต์

– ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

– ทดสอบระบบ วิเคราะห์ ดัดแปลงบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงยานยนต์

– รวมไปถึงการดูแลระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ เครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน ระบบเครื่องปรับอากาศ อุปกรณืที่ใช้อำนวยความสะดวกต่างๆ

ทักษะความรู้ที่ควรใช้

 • การอ่านจับใจความ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับใจความสำคัญของประโยค และย่อหน้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 • การเรียนรู้ในเชิงประยุกต์ ทำความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อใช้นำมาประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เหตุผลหรือตรรกะต่างๆในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของทางเลือกต่างๆที่มีเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา
 • การตัดสินใจ การพิจรณาทั้งข้อดีและข้อเสียและทำการเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน 
 • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การที่ระบุปัญหาและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำการประเมินทางเลือกต่างๆในการแก้ไข
 • การประเมินระบบ การระบุเกณฑ์วัดคุณภาพของระบบและสิ่งที่ต้องทำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเป้าหมาย
 • การออกแบบ ความรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานและการออกแบบ รวมถึงการเขียนแบบในเชิงเทคนิคที่ต้องอาศัยความแม่นยำ
 • เครื่องจักรกล ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ใช้งาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ทางจักรกล
 • คณิตสาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับ เลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต แคลคูลัส สถิติ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
 • คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้า หน่วยประมวลผล ชิป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ตแวร์ และซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • ฟิสิกส์ ความรู้เกี่ยวกับหลักการต่างๆ กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ ที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ หลักกลสาสตร์ ไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม และอนุภาค
 • การบริการลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับการประเมินปัญหารวมไปถึงความต้องการของลูกค้า การบริการ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และรวมไปถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า