5 อันดับโรงเรียนอาชีวะชั้นนำในประเทศ

 1. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก่อตั้งขึ้นโดยครู เพทาย อมาตยกุล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ อักษรย่อ พ.ส.ต. สถานที่ของโรงเรียนสันติราษฎร์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอน 3 ประเภท 7 สาขาวิชา

 

 1. พาณิชยกรรม
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาภาษาต่างประเทศ

 1. ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สาขาการโรงแรม
 • สาขาการท่องเที่ยว
 1. ประเภทวิชาศิลปกรรม
 • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. ประเภทบริหารธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล
 • สาขาต่างประเทศธุรกิจ
 1. ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาการโรงแรม
 • สาขาการท่องเที่ยว
 1. ประเภทศิลปกรรม

 1. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ณ อาคารเลขที่ 88 สุขุมวิท 73 ได้กำเนิดสถาบันอาชีวะ ชื่อว่า กรุงเทพธุรกิจพณิชยการ โดยท่านอาจารย์ อุดม แสงหิรัญ และ ท่านอาจารย์ พิสมัย แสงหิรัญ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ และความสามารถ ในแขนงอาชีวะศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบอาชีพ เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับ ปวช. และปวส.

หลักสูตรการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การโรงแรม
 • การท่องเที่ยว
 • โลจิสติกส์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การจัดการทั่วไป
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การโรงแรม
 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ตั้งอยู่ เลขที่ 850 ถนนรามอินทรา กม. 12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กไทยหรืออนาคตของชาติ เสมือนการลงทุนทางการศึกษา ก่อนหน้านี้ท่านได้สร้างมหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกด้วย มีการส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันที่มีชื่อเสียงของเอกชนและรัฐบาล เสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ครู – อาจารย์ เป็นผู้มีคุณวุฒิ ให้การดูแล นักเรียนอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการท่องเที่ยว

หลักสูตรการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการท่องเที่ยว
 • สาขาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น
 1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เดิมเป็นแผนกๆ หนึ่ง ที่ทำการเปิดการเรียนการสอนอาชีพช่างไม้ และช่างจักสานให้กับนักเรียนชั้นประถมต้นของโรงเรียน ประชาบาล ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้เปิดการเรียนการสอนแบบภาคพาณิชยกรรม ทั้งระดับ ปวช.และปวส. จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาการพิมพ์
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาช่างก่อสร้าง
 • สาขาพาณิชยการ
 • สาขาช่างไฟฟ้า
 • สาขาช่างซ่อมบำรุงในโรงงาน
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี

หลักสูตรการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาการพิมพ์
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาพาณิชยการ
 • สาขาช่างก่อสร้าง
 • สาขาช่างไฟฟ้า
 • สาขาซ่อมบำรุงในโรงงาน
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี

5.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

จากการสัมมนาระดับชาติของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเอกชน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 ได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยยังคงขาดแคลนแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมาก และเพื่อให้กำลังเพื่อที่จะมีกำลังคนเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงขอภาครัฐผลิตแรงงานดังกล่าวป้อนธุรกิจการท่องเที่ยว

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับ ปวช.จำนวน 10 สาขาวิชา ระดับ ปวส. จำนวน 9 สาขาวิชา โดยเปิดการสอนทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาเลขานุการและการจัดการทั่วไป
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • สาขาการโรงแรม
 • สาขาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิจิตรศิลป์