สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แหล่งการเรียนสายอาชีพรูปแบบใหม่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Panyapiwat Institute of Management แต่เดิมนั้นได้มีชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ที่แห่งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งมาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อที่จะได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในชั้นระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9  เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2550

ชื่อย่อ :  พีไอเอ็ม / PIM

คติพจน์สถาบัน :   คำขวัญ – สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

ปรัชญา – การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา

วิสัยทัศน์  – สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน : ช่อมะกอก / โล่ / ริบบิ้น – เป็นตราประจำสถาบัน หมายถึง ความมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด

มงกุฎ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จสูงสุด และยิ่งใหญ่

ดอกบัวมงคล หมายถึง ดอกไม้ประจำสถาบันที่เปรียบได้กับ ความเพียรพยายาม ความอดทน                                                                 และความสำเร็จอันงดงาม

สีประจำสถาบัน : สีเขียว – ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์

สีทอง – ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

รูปแบบของการศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นในการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ การทำงานให้นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน เพื่อที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในทั้งเชิงวิชาการและสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยเน้นรูปแบบการเรียนทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการเรียนปฏิบัติงานจริง หรือการฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ และสถานที่ฝึกงานนั้น ก็เป็นองค์กรธุรกิจมืออาชีพ ที่เต็มไปด้วยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของสาขาอาชีพนั้น ด้วยวิธีนี้เองจะทำให้นักศึกษานั้น จบการศึกษาพร้อมกับประสบการณ์ในการทำงานที่แท้จริง อีกทั้งยังรู้จักถึงปัญหาและการแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในสายงานนั้นอีกด้วย ด้วยการศึกษาแบบ Work – based Education (WBE)  ที่มีองค์ประกอบ 3 สิ่งสำคัญด้วยกันคือ

  1. Work – base Teaching (WBT) – เป็นการเรียนภาคทฤษฎี หลักการทั่วไป และการเรียนรู้วิชาการศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ นอกจากเป็นความรู้จากตำราเรียนแล้ว ยังสามารถที่จะได้รับการเรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในองค์กรได้อีกด้วย และยังเตรียมความพร้อมที่จะได้เรียนรู้ในส่วนที่สองนั้นคือ (WBL)
  2. Work – based Learning (WBL) – เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำปฏิบัติงานจริง อย่างที่มีแบบแผนรองรับ กล่าวง่ายๆคือ มีการจัดวางโปรแกรม ครูฝึก และมีระบบการติดตามประเมินอย่างที่เป็นระบบภายในองค์กร โดยที่การจัดการเรียนการสอนนั้นจะมีการสลับกันระหว่างการเรียนรู้ต่างๆในห้องเรียน กับการฝึกปฏิบัติงานตามโจทย์ต่างๆที่ได้มีการกำหนดให้อย่างต่อเนื่องกันรวมแล้ว 4 – 8 ครั้ง ตามความเหมาะสมของหลักสูตรนั้น และได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกันกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง ในกระบวนการนี้นั้นนักศึกษาสามารถที่จะติดตามและเรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการทดลองในสถานประกอบการจริงในโจทย์เดิมหรือศึกษาร่วมกันกับนักศึกษาและอาจารย์ ข้ามสาขาวิชาจนได้เป็นข้อสรุปของโครงการ หรือแม้แต่จะสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะเข้าสู่เวทีการประกวดในระดับสถาบันและกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างความรู้ใหม่กลับสู่องค์กรได้อีกด้วย
  3. Work – based Researching (WBR) – เป็นการศึกษาวิจัยของคณาจารย์จากปัญหาวิจัยจริงในองค์กรที่ผลวิจัยนั้นพร้อมที่จะนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้โดยตรง และกลับมาสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดการศึกษาแบบ WBE จะดำเนินการเป็นกระบวนการต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 – 5 ปี ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ร้อยละ 40 – 50 ของเวลารวมทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน – เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

– วิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ตั้งอยู่ที่  – 85/1 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดต่อ  –  02 855 0000  ถึง 14